Hizmetlerimiz

Zorunlu Deprem Sigortası

Ülkemiz jeolojik yapısı itibariyle, büyük can ve mal kayıplarına yol açabilecek doğal afetlerin sıklıkla görüldüğü bir kuşakta yer almaktadır. Özellikle deprem ülke nüfusumuzun %95 gibi büyük bir kısmını, doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen ciddi bir risk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle 27.12.1999 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortası'na Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince 27.09. 2000 tarihinden itibaren, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortasına tabi tutulmuştur.

Sigorta Kapsamı Dışında Bırakılan Binalar
  • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar
  • Köy Yerleşim alanlarında yapılan binalar
  • Tamamı ticari veya sınai amaçlarla kullanılan binalar
  • 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.
Sigorta primleri, yüksek riskli bölgelerde daha çok, düşük riskli bölgelerde daha az olacak şekilde belirlenmektedir. Buna göre; 5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 ayrı tarife fiyatı bulunmaktadır. Deprem risk bölgeleri ayrımında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan "türkiye deprem bölgeleri haritası" esas alınmaktadır.
Bu esaslar çerçevesinde ödenmesi gereken prim tutarını 3 temel faktör belirlemektedir:
  • Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi
  • Binanın yapı tarzı
  • Sigortalanacak meskenin brüt yüzölçümü
634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden % 10 oranında indirim yapılır.