Hizmetlerimiz

Oto Dışı Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası Ne Tür Sigortadır?

Ferdi Kaza sigortası bir can sigortasıdır. Kişilerin meslekleri itibariyle düzenlenen bu sigorta, sigortalının gerek mesleki faaliyetleri sırasında, gerekse özel hayatında veya kara, deniz ve hava yoluyla yaptığı seyahatler sırasında meydana gelebilecek kazalardan doğan bedeni zararları teminat altına alır.

Kaza Sayılamayacak Haller Nelerdir?

a) Her nevi hastalık ve bunların sonuçları,
b) Sigortanın kapsamına giren bir kaza sonucu meydana gelmediği takdirde, donma ve güneş çarpması,
c) Her ne akıl ve ruh haleti ile olursa olsun intihar veya intihara teşebbüs,
d) Belirgin sarhoşluk, gerekmediği halde uyuşturucu madde kullanımı ve zararlı madde alma,
e) Sigorta kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği cerrahi müdahale, her türlü şua uygulaması nedeniyle meydana gelecek ölüm veya bedensel bozukluklar kaza sayılmaz.

Ferdi Kaza Sigortası İle Verilen Teminatlar Nelerdir?

a) Ölüm Teminatı : Poliçe kapsamına giren bir kazanın derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde sigortalının ölümüne neden olması halinde sigorta bedeli, poliçe üzerinde yazılı menfaattara, yoksa kanuni varislerine ödenir.
b) Sürekli Sakatlık Teminatı : Poliçe ile temin edilen herhangi bir kaza, derhal veya kaza tarihini takip eden 2 yıl içinde sigortalının sakat kalmasına neden olursa, sürekli sakatlığın tıbben kesinlik kazanmasından sonra saplanacak tazminat miktarı sigorta ettirene ödenir. (Tazminat, sürekli sakatlığın gerektirdiği ve maluliyet cetvellerinde gösterilen oranlar dahilinde hesaplanır.)