Hizmetlerimiz

Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası Nedir ?
Genel sağlık sigortası, iş kazası veya meslek hastalığı dışında kalan, tıbbi bakım ve tedavi gerektiren ve geçici iş görmezlik sonucunu doğuran bedensel veya ruhsal bozuklukları kapsamına alan ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yürürlüğe girmiş primli sosyal sigorta türüdür.

Yararlanma koşulları
Bu sigortadan yararlanabilmek için hak sahibinin sigortalı olarak tescil edilmesi ve hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 30 gün prim ödemiş olması gerekmektedir. Bu şartlar mevcut olduğunda sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortası hizmetlerinden yararlanabilir.

Kapsam
5510 sayılı kanunun 63. maddesi uyarınca sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için genel sağlık sigortası tarafından karşılanacak sağlık hizmetleri şunlardır:
  • a) Koruyucu sağlık hizmetleri ile insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri.
  • b) Kişilerin hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak yapılacak tıbbî bakım ve tedaviler.
  • c) Analık sebebiyle ayakta veya yatarak gerçekleştirilecek tıbbî bakım ve tedaviler.
  • d) Kişilerin hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak; ağız ve diş hastalıkları ile ilgili acil sağlık hizmetleri.
  • e) Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisinin, erkek ise karısının; ek olarak belirlenen koşulların mevcut olması halinde üreme yöntemi tedavileri.
  • f) Yukarıda belirtilen sağlık hizmetleriyle ilgili teşhis ve tedavileri için gerekli olabilecek kan ve kan ürünleri, kemik iliği, aşı, ilaç, protez gibi iyileştirici nitelikteki tıbbî sarf malzemelerinin sağlanması.